Primaria Teliu
Consiliul Local
Informații
Turism
 • Cultural
 • Sportiv
 • Agrement

Alocatii si indemnizatii pentru cresterea copilului

 • alocaţie de stat(200 lei/lună - 0-2 ani,  42 lei/lună - 2-18 ani);
 • indemnizaţie creştere copil, 75% din media veniturilor, până la vârsta de 1 an (între 600 şi 3400 lei) sau 2 ani (între 600 şi 1200 lei) (pentru copiii nascuţi după 1 ianuarie 2011)
 • indemnizaţie creştere copil, 75% din media veniturilor, până la vârsta de 2 ani (între 600 şi 3400 lei)(pentru copiii nascuţi înainte de 1 ianuarie 2011)
 • stimulent de inserţie, 500 lei/lună până la 2 ani, pentru persoanele care au optat pentru indemnizaţie până la 1 an, şi îşi reiau activitatea mai devreme de această dată (pentru copiii nascuţi după 1 ianuarie 2011)
 • stimulent creştere copil, 100 lei/lună.(pentru copiii nascuţi înainte de 1 ianuarie 2011)

Indemnizaţie creştere copil

Beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului până la vârsta de 1 an sau 2 ani (3 ani pentru copilul cu handicap):

 • persoanele care în ultimul an anterior datei naşterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale* supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal şi care beneficiază de concediu pentru creşterea copilului pâna la 1 an sau 2 ani (3 ani în cazul copilului cu handicap);

*prin venituri profesionale supuse impozitului pe venit se intelege:  venituri din salarii, din activităţi independente şi din activităţi agricole.

Cele 12 luni (…) pot fi constituite şi din perioade în care persoana îndreptăţită:

 • şi-a însoţit soţul în misiune permanentă în străinătate;
 • a beneficiat de indemnizaţie de şomaj;
 • a beneficiat de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate;
 • a realizat perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii (conform Legii nr.19/2001);
 • a beneficiat de indemnizaţia pentru creşterea copilului până la 2/3 ani;
 • a beneficiat de pensia de invaliditate;
 • a beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare/perfecţionare profesională din iniţiative/cu acordul angajatorului;
 • a urmat sau urmează cursurile de zi ale învăţământului universitar postuniversitar sau liceal organizat potrivit legii;
 • se află în perioada de 60 zile de la absolvirea cursurilor de zi a invăţământului universitar cu examen de diplomă/licenţă.
 • alte situaţii prevăzute de OUG nr.148/2005 modificată sau OUG nr.111/2010.

De indemnizaţie/stimulent beneficiază opţional, oricare dintre părinţii fireşti ai copilului.

Pentru copiii născuţi după data de 1 ianuarie 2011 în momentul depunerii cererii se va face şi opţiunea între una din cele 2 variante de acordare a indemnizaţiei – până la 1 an sau până la 2 ani, opţiune care se exercită o singură dată şi nu poate fi modificată ulterior.

Deasemenea beneficiază de indemnizaţie şi persoana care: a adoptat copilul, care are copilul în plasament sau plasament în regim de urgenţă, sau care a fost numit tutore (în situaţia acestora din urmă se are în vedere îndeplinirea condiţiilor timp de 12 luni anterior adopţiei, plasamentului, tutelei dupa caz).

Concediul şi indemnizaţia se acordă pentru primii 3 copii născuţi după 1 ianuarie 2006 (se iau în considerare şi copiii născuţi înainte de această dată, dacă solicitantul a îndeplinit condiţiile de acordare a indemnizaţiei după 1 ianuarie 2006).

*pentru copiii născuţi după data de 1 ianuarie 2011, indemnizaţia se acordă în una din urmîtoarele 2 variante, la alegere:
- indemnizaţie de 75% din media veniturilor, până la vârsta de 1 an,  între 600 şi 3400 lei/lună;
- indemnizaţie de 75% din media veniturilor, până la vârsta de 2 ani, între 600 şi 1200 lei/lună;
*pentru copiii nâscuţi înainte de data de 1 ianuarie 2011 se acordă indemnizaţie până la vârsta de 2 ani, în cuantum de 75% din media veniturilor, intre 600 şi 3400 lei/lună.
*pentru copiii cu handicap, indiferent de data naşterii se acordă indemnizaţie de 75% din media veniturilor, până la vârsta de 3 ani, între 600 şi 3400 lei/lună.

Indemnizaţie se acordă dacă solicitantul îndeplineşte cumulativ urmatoarele condiţii:

 • este cetăţean român, străin sau apatrid;
 • are, conform legii, domiciliul/reşedinţa pe teritoriul României;
 • locuieşte împreună cu copilul.

Precizări referitoare la termenele de depunere a cererilor:

Indemnizaţie:

Conform  prevederilor OUG nr. 111/2010 şi a OUG nr. 148/2005 republicată, drepturile reprezentând indemnizaţie se cuvin şi se plătesc:

 • Începînd cu ziua următoare celei în care încetează conform legii concediul şi indemnizaţia de maternitate (minim 42 zile calendaristice de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată.
 • Începând cu data naşterii copilului, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile legale pentru acordarea concediului şi indemnizaţiei aferente, dacă cererea este depusă în termen de 60 zile lucrătoare de la acea dată.
 • Începând cu data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau plasamentului în regim de urgenţă, dacă cererea este depusă în termen de 60 zile lucrătoare de la acea dată.
 • De la data depunerii cererii în celelalte cazuri.

Precizări referitoare la termenele de depunere a declaraţiilor privind intervenirea unei modificări: 
Beneficiarul drepturilor prevăzute de OUG nr.111/2010 sau OUG nr.148/2005  trebuie să comunice Agenţiei plătitoare orice modificare intervenită în situaţia sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plăţii drepturilor, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia acestora.

Acte necesare:

A) Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului până la vârsta de 1 an sau 2 ani, 75% din media veniturilor nete realizate în ultimul an anterior naşterii copilului.

 • *cerere (Anexa 1 la HG nr.52/31.01.2011);
 • actul de identitate al solicitantului - (copie şi original);
 • certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul (copie şi original), hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţieisau de încredinţare a adopţiei, hotărârea judecatorească sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă (copie şi original);
 • certificatele de naştere ale tuturor copiilor născuţi după data de 1 ianuarie 2006 (copie şi original);
 • certificat de căsătorie (copie şi original);
 • livret de familie;
 • adeverinţă eliberată de angajator (Anexa 2 la HG 52/31.01.2011) din care să rezulte că persoana îndreptăţită:
  • a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni anterior datei naşterii copilului,
  • nivelul lunar al acestora,
  • prima şi ultima zi de concediu de maternitate,
  • data împlinirii celor 42 de zile reprezentând concediul de lăuzie,
  • prima zi de concediu de creşterea copilului;

sau - dovadă privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a născut  copilul şi/sau dovadă privind venitul calculat în vederea plăţii anticipate a impozitului precum şi copia deciziei de impunere eliberate de autorităţile competente;
sau -  dovadă eliberată de autorităţile competente, în cazul persoanelor care realizează venituri neimpozabile;
sau - dovadă eliberată de autorităţile competente, în cazul asociaţilor unici;

 • dovada eliberată de autorităţile sau angajatori din care să rezulte data de la care solicitantul se află în concediu pentru creşterea copilului (in cazul salariatelor – decizie de suspendare a activităţii) ;
  sau - adeverinţă studii/diplomă de absolvire, în cazul persoanele care au urmat sau urmează o formă de învăţământ universitar, postuniversitar sau liceal;
 • dosar cu şina din carton (coperţi întregi);
 • pentru plata în cont bancar - extras de cont,  deschis la B.C.R., ProCredit Bank, Banca Transilvania, Romexterra Bank, B.R.D., Alpha Bank, Piraeus Bank, Raiffeisen Bank, CR Firenze Bank, VOLKSBANK, UniCredit Tiriac Bank, CARPATICA, C.E.C. Bank, ATE Bank, Intesa Sanpaolo Bank, Romanian International Bank (RIB), OTP bank, BANCPOST şi INGpe numele solicitantului;
 • Alte acte solicitate după caz.

B) STIMULENT

B’) Stimulentul lunar pentru creşterea copilului până la 2 ani - 100 lei/lună

*persoanele care au dreptul la indemnizaţie creştere copil născut înainte de 1 ianuarie 2011, până la 2 ani, şi se întorc la muncă înainte de această dată, au dreptul la un stimulent lunar pentru creşterea copilului, în cuantum de 100 lei/lună până la vârsta de 2 ani a copilului (3 ani pentru copilul cu handicap).

B”) Stimulentul de inserţie în cuantum de 500 lei lună până la vârsta de 2 ani (3 ani pentru copilul cu handicap)

*persoanele care au dreptul la indemnizaţie creştere copil născut după 1 ianuarie 2011, au optat pentru concediul şi indemnizaţia  până la 1 an, şi se întorc la muncă înainte de această dată, au dreptul la un stimulent de inserţie, în cuantum de 500 lei/lună până la vârsta de 2 ani a copilului. (3 ani pentru copilul cu handicap).

Acte necesare stimulent:

 • cerere (Anexa 1 la HG 52/31.01.2011)
 • actul de identitate al solicitantului (copie şi original);
 • certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul (copie şi original); hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţieisau de încredinţare a adopţiei, hotărârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă (copie şi original);
 • certificatele de naştere ale tuturor copiilor născuţi după data de 1 ianuarie 2006 (copie şi original);
 • certificat căsătorie (copie şi original);
 • adeverinţă tip eliberată de angajator, din care să rezulte că persoana îndreptăţită :
  • a beneficiat de concediu de maternitate (pre şi postnatal), (să se precizeze perioada),
  • a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni anterior datei naşterii copilului(nu interesează cuantumul acestora);
  • realizează venituri în prezent, cu precizarea datei (zi/luna/an) de reluare a activităţii;
 • pentru plata în cont bancar - extras de cont,  deschis la B.C.R., ProCredit Bank, Banca Transilvania, Romexterra Bank, B.R.D., Alpha Bank, Piraeus Bank, Raiffeisen Bank, CR Firenze Bank, VOLKSBANK, UniCredit Tiriac Bank, CARPATICA, C.E.C. Bank, ATE Bank, Intesa Sanpaolo Bank, Romanian International Bank (RIB), OTP bank, BANCPOST şi INGpe numele solicitantului.

Alocaţia de stat  (0-2 ani - 200 lei/lună,  2-18 ani - 42 lei/lună)

În conformitate cu prevederile Legii 61/1993 republicată, toţi copii cetăţeni români, straini sau apatrizi care domiciliază în România, au dreptul la alocaţie de stat în cuantum de 200 lei/lună până la vârsta de 2 ani şi 42 de lei lună până la vârsta de 18 ani. Alocaţia se acordă şi după împlinirea vârstei de 18 ani a tânărului, dacă acesta urmează cursurile de zi ale unei forme de învăţământ liceal, organizat în condiţiile legii şi nu repetă anul şcolar.

 • Cerere tip;
 • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali - copie şi original; (mama şi tatăl cu domiciliul în sectorul 6);
 • Certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită alocaţia de stat - copie şi original;
 • pentru plata în cont bancar - extras de cont deschis la B.C.R., ProCredit Bank, Banca Transilvania, Romexterra Bank, B.R.D., Alpha Bank, Piraeus Bank, Raiffeisen Bank, CR Firenze Bank, VOLKSBANK, UniCredit Tiriac Bank, CARPATICA, C.E.C. Bank, ATE Bank, Intesa Sanpaolo Bank, Romanian International Bank (RIB), OTP bank, BANCPOST şi INGpe numele solicitantului.
 • Alte acte solicitate după caz: certificat de căsătorie; hotărâre de divorţ; hotărâre judecătorească de încredinţare, încredinţare în vederea adopţiei, de plasament, de plasament în regim de urgenţă, de instituire a tutelei; certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap etc.