Primaria Teliu
Consiliul Local
Informații
Turism
 • Cultural
 • Sportiv
 • Agrement

REGULAMENT de organizare şi funcţionare a Consiliului local Teliu

JUDEŢUL BRAŞOV

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TELIU

ANEXA la Hotărârea nr. 3/3.02.2005

REGULAMENT de organizare şi funcţionare a Consiliului local Teliu

CAP. 1 Constituirea consiliului local

ART. 1

 1. Potrivit Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor va avea loc şedinţa de constituire a consiliului local. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi, la şedinţa de constituire a consiliului, se face de către prefect, prin ordin.
 2. Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi. In cazul în care nu se poate asigura aceasta majoritate, peste 3 zile se va organiza o nouă şedinţă. în acest scop prefectul va emite un nou ordin de convocare. Dacă nici de această dată nu se prezintă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi de către biroul electoral de circumscripţie, prefectul va face o nouă convocare peste alte 3 zile, emiţând în acest scop un nou ordin.
 3. Dacă nici la a treia convocare nu se prezintă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi, prefectul va dispune verificarea motivelor care au determinat neprezentarea la şedinţă a consilierilor absenţi. Dacă absenţele nu au ca bază motive temeinice, determinate de: boală care a necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat; deplasarea în străinătate în interes de serviciu; evenimente de forţă majoră, cum ar fi: inundaţii sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea; deces în familie sau alte situaţii similare, prefectul va emite un ordin prin care va declara vacante locurile consilierilor declaraţi aleşi, care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare. Ordinul prefectului poate fi atacat de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă.
 4. Înainte de emiterea ordinului prevăzut la alin. (3) prefectul va verifica dacă pe listele de candidaţi depuse de partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale ai căror consilieri declaraţi aleşi au lipit nemotivat mai sunt supleanţi. în caz afirmativ, prin acelaşi ordin se va dispune organizarea unei noi şedinţe de constituire la care vor fi convocaţi supleanţii.
 5. Dacă pe listele de candidaţi nu mai sunt supleanţi sau aceştia refuză, la rândul lor, să se prezinte la şedinţă, prefectul va dispune organizarea de alegeri pentru completarea posturilor declarate vacante potrivit alin. (3). Alegerile se vor organiza în condiţiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, în cel mult 30 de zile de la data emiterii ordinului şi la acestea vor putea participa toate partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale care au depus iniţial liste de candidaţi, precum şi candidaţii independenţi care nu au fost declaraţi aleşi la alegerile anterioare.

ART. 2
La şedinţa de constituire legal întrunită poate participa şi primarul care a fost declarat ales, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.

ART. 3

 1.  Şedinţa de constituire este deschisă de prefect sau de reprezentantul acestuia, care îl invită pe cel mai în vârstă dintre consilieri, precum şi pe cei 2 asistenţi ai acestuia să preia conducerea lucrărilor şedinţei. Asistenţi ai preşedintelui de vârstă vor fi desemnaţi cei mai tineri consilieri.
 2.  După preluarea conducerii şedinţei se ia o pauză, în timpul căreia se constituie grupurile de consilieri, potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali, iar secretarul unităţii administrativ-teritoriale prezintă preşedintelui de vârstă şi asistenţilor acestuia dosarele consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor lor, aşa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscripţie. Dosarele pot fi însoţite de opţiunile scrise ale consilierilor aleşi care ocupă funcţii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier.
 3.  Dacă primarul declarat ales a candidat şi pentru funcţia de consilier şi a obţinut mandatul, dosarul acestuia va fi însoţit de opţiunea scrisă pentru una dintre cele două funcţii.
 4.  Prevederile alin. (3) se aplică numai în cazul în care procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizată.

ART. 4

 1.  La reluarea lucrărilor consilierii declaraţi aleşi vor alege prin vot deschis, exprimat prin ridicare de mâini, o comisie de validare alcătuita din 3-5 consilieri locali. Numărul membrilor comisei se stabileşte prin vot deschis, la propunerea preşedintelui de vârstă. Comisia este aleasă pe întreaga durată a mandatului.
 2.  Desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se face de către grupurile de consilieri constituite potrivit art. 3 alin. (2). Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se determină în funcţie de numărul de mandate obţinute de grupul în cauză.
 3.  Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire, iar rezultatul va fi consemnat în hotărârea nr. 1.

ART. 5
Comisia de validare a mandatelor alege din rândul membrilor săi un preşedinte şi un secretar, cu respectarea procedurii de vot prevăzute la art. 4 alin. (3).

ART. 6

 1.  După alegerea comisiei de validare preşedintele dispune o nouă pauză, în timpul căreia va fi examinată de către comisie legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor prezentate de preşedintele de vârstă, şi vor fi elaborate propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. In acest scop se încheie un proces-verbal al cărui model este prezentat în anexa nr. 1.
 2.  Dacă primarul, al cărui mandat a fost validat, a fost ales şi consilier şi optează pentru funcţia de primar sau dacă consilierii care deţin funcţii incompatibile optează în scris pentru renunţarea la funcţia de consilier, va fi examinat, în vederea validării, dosarul supleantului, respectiv supleanţilor de pe aceeaşi listă, în ordinea în care cei în cauză au fost înscrişi pe lista de candidaţi.
 3.  Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusă de comisia de validare numai dacă aceasta a constatat că au fost încălcate condiţiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau dacă alegerea s-a făcut prin fraudă electorală constatată de către biroul electoral, potrivit prevederilor Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Invalidarea mandatului se va propune şi în cazurile prevăzute la alin. (2).
 4.  Consilierii care lipsesc motivat de la şedinţa de constituire pot fi validaţi sau invalidaţi în lipsă.
 5.  In cazul în care, până la data validării, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a cărui listă a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant pe listă.

ART. 7

 1.  Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoană al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot.
 2.  Rezultatul validării mandatelor se consemnează în hotărârea nr. 2 care se comunica de îndată consilierilor care au absentat motivat.

ART. 8

 1. După validarea mandatelor a cel puţin două treimi din numărul de consilieri stabilit potrivit legii se va proceda la depunerea următorului jurământ: "Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună-credinţă tot ceea ce sta în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Teliu. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"
 2. Jurământul se depune după următoarea procedură: secretarul comunei, va da citire jurământului, după care consilierii validaţi se vor prezenta, în ordine alfabetică, în fata unei mese special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblia. Consilierul va pune mâna stânga atât pe Constituţie cât şi, dacă este cazul, pe Biblie, va pronunţa cuvântul "jur", după care va semna jurământul de credinţa, care va fi imprimat pe un formular special.
 3. Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de validare, iar al doilea se înmânează consilierului.
 4.  Consilierii pot depune jurământul fără formula religioasă. În acest caz jurământul va fi imprimat pe formular fără această formulă.
 5.  Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept, fapt care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. In acest caz se va supune validării mandatul primului supleant de pe lista partidului politic, alianţei politice sau alianţei electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele politice şi alianţele politice confirma în scris apartenenţa la partid a consilierului în cauză.
 6.  După depunerea jurământului de către cel puţin două treimi din numărul membrilor consiliului local preşedintele de vârsta declară consiliul legal constituit. Declararea consiliului ca legal constituit se constata prin hotărârea nr. 3.

CAP. 2 Organizarea consiliului local

SECŢIUNEA 1
Preşedintele de şedinţă

ART. 9

 1.  După declararea consiliului local ca legal constituit, se procedează la alegerea preşedintelui de şedinţă. Alegerea se face prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie. Durata mandatului preşedintelui de şedinţă nu poate fi mai mare de 3 luni.
 2.  După alegerea preşedintelui de şedinţă acesta preia conducerea lucrărilor consiliului.
 3.  Rezultatul alegerii preşedintelui de şedinţă se consemnează în hotărârea nr. 4.
 4.  Hotărârile nr. 1-4 se semnează de preşedintele de vârsta şi de cei 2 asistenţi ai acestuia şi se contrasemnează de secretar. Aceste hotărâri au caracter constatator. Ele nu produc efecte juridice, neputând forma obiectul unor acţiuni în justiţie.

ART. 10

 1. Preşedintele de şedinţă exercita următoarele atribuţii principale:
  • conduce şedinţele consiliului local;
  •  supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra şi a abţinerilor;
  •  semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal;
  •  asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor;
  •  supune votului consilierilor orice problema care intră în competenţa de soluţionare a consiliului;
  •  aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute de statutul aleşilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni.
 2.  Preşedintele de şedinţă îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament sau însărcinări date de consiliul local.

SECŢIUNEA a 2-a
Alegerea viceprimarului


ART. 11

 1.  Consiliul local alege din rândul membrilor săi pe viceprimar. Alegerea se face prin vot secret.
 2. Propunerea de candidaţi pentru alegerea viceprimarului, respectiv a viceprimarilor, se face de către oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri.
 3.  După înregistrarea candidaturilor se ia o pauza în timpul căreia se completează buletinele de vot.
 4.  Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată, putându-se folosi, la alegere, una dintre următoarele modalităţi:
  •  fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaţilor. Intrând în cabină, din lista candidaţilor vor fi barate printr-o linie orizontala numele tuturor candidaţilor pe care consilierul nu doreşte să îi aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat numele consilierului pe care doreşte să îl aleagă votantul;
  •  pe buletinul de vot se scrie cuvântul "DA" în dreptul numelui celui pe care doreşte să îl voteze;
  • alte modalităţi, la alegerea consiliului.
 5.  Este declarat viceprimar candidatul care a obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie.
 6.  In situaţia în care nu s-a întrunit majoritatea prevăzuta la alin. (5), se organizează un al doilea tur de scrutin, în aceeaşi şedinţă, la care vor participa candidaţii situaţi pe primele două locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.

ART. 12
În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidaţii care se află în aceasta situaţie. Va fi declarat ales candidatul care a obţinut cele mai multe voturi.

ART. 13
Alegerea viceprimarului va fi consemnată în hotărârea nr. 5 a consiliului local. Prin aceeaşi hotărâre consiliul local ia act de încetarea mandatului de consilier al viceprimarului, în locul acestuia fiind validat primul supleant aflat pe lista partidului politic, alianţei politice sau a alianţei electorale respective, în situaţia în care conducerea acestora confirma în scris că persoană în cauză mai este membru al partidului respectiv.

ART. 14
Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului
consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.

SECŢIUNEA a 3-a
Comisiile de specialitate

ART. 15

 1.  După constituire consiliul local stabileşte şi organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate.
 2.  Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora şi numărul de membri, care va fi întotdeauna impar, se stabilesc de către consiliul local, în funcţie de specificul activităţii din flecare unitate administrativ-teritoriala, iar principalele domenii de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate sunt prevăzute în anexa nr. 2.
 3. Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii.

ART. 16

 1.  Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor.
 2.  Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului propriu al consiliului local sau din afara acestuia, în special de la unităţile aflate în subordinea consiliului. Au dreptul să participe la şedinţele comisiei şi consilierii care au făcut propunerile ce stau la baza lucrărilor comisiei.
 3.  Şedinţele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice
 4.  Comisia poate invita şi alte persoane care să participe la dezbateri.
 5.  Comisia poate hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfăşoare cu uşile închise.

ART. 17

 1.  Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local, în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului.
 2.  Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenţi, de către consiliul local, avându-se în vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.
 3.  In funcţie de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia de bază. Indemnizaţia de şedinţă se va achita numai pentru activitatea desfăşurată în comisia de bază.

ART. 18
Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin votul deschis al majorităţii consilierilor ce o compun, câte un preşedinte şi câte un secretar.

ART. 19

 1. Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:
  • analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local;
  • se pronunţă asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;
  • întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local.
 2. Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

ART. 20

 1.  Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:
  •  asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local şi cu celelalte comisii;
  •  convoacă şedinţele comisiei:
  •  conduce şedinţele comisiei;
  •  propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar;
  •  participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;
  •  susţine în şedinţele de consiliu avizele formulate de comisie;
  •  anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar.
 2.  Preşedintele comisiei îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliul local.

ART. 21

 1.  Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
  •  efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei;
  •  numără voturile şi al informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri şi asupra rezultatului votării;
  •  asigură redactarea avizelor şi proceselor-verbale etc.
 2.  Secretarul comisiei îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedinte.

ART. 22

 1.  Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia cu cel puţin 3 zile înainte.
 2.  Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.
 3.  Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie.
 4.  În caz de absenţă la şedinţa comisiei de bază consilierului în cauză nu i se acordă indemnizaţie de şedinţă. Dacă absenţele continuă, fară a fi motivate, preşedintele comisiei poate aplica sancţiunile prevăzute în competenţa sa de Statutul aleşilor locali sau poate propune consiliului aplicarea altor sancţiuni statutare, inclusiv înlocuirea lui din comisie.

ART. 23
Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară, de regulă, înaintea şedinţelor consiliului, atunci când ordinea de zi a şedinţei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicita avizul.

ART. 24

 1.  Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei preşedintele acesteia va desemna un consilier care va face în cadrul şedinţei o scurta prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, dacă aceasta nu este prezentată de iniţiator.
 2.  Consilierul desemnat potrivit alin. (1) va redacta avizul comisiei, pe baza amendamentelor şi a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenţi.
 3.  Avizele întocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele şi propunerile acceptate, cât şi cele respinse.
 4.  Avizul întocmit potrivit alin. (2) şi (3) se prezintă secretarului unităţii administrativ-teritoriale, care se va îngriji de multiplicarea şi difuzarea acestuia către consilieri, o data cu ordinea de zi.

ART. 25
Votul în comisii este, de regulă, deschis. In anumite situaţii comisia poate hotărî ca votul să fie secret, stabilind de la caz la caz şi modalitatea de exprimare a acestuia.

ART. 26

 1. Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un proces-verbal. După încheierea şedinţei procesul-verbal va fi semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei.
 2. Preşedintele poate încuviinţa ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţele ale căror lucrări s-au desfăşurat cu uşile închise.

ART. 27
Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modificări de fond în conţinutul proiectul ai, preşedintele de şedinţă poate hotărî retrimiterea proiectului pentru reexaminare de către comisia sau compartimentul de specialitate care a întocmit avizul, respectiv raportul.

ART. 28

 1. Consiliul local poate hotărî organizarea unor comisii speciale de analiza şi verificare, la propunerea consilierilor sau a primarului.
 2. Componenta nominala a comisiilor prevăzute la alin. (1), obiectivele şi tematica activităţii acestora, perioada în care vor lucra şi mandatul lor se stabilesc prin hotărâre a consiliului local
 3. Comisia de analiză şi verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Raportul va cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii în domeniul supus analizei sau verificării.

ART. 29
Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numărul şi denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenţi, precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc prin hotărârea nr. 6 a consiliului local.

SECŢIUNEA a 4-a
Alte dispoziţii

ART. 30

 1.  După preluarea conducerii lucrărilor consiliului local de către preşedintele de şedinţă se trece la ceremonia de depunere a jurământului de către primar, dacă procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizata. În acest scop judecătorul sau altă persoană desemnata de preşedintele judecătoriei prezintă în fata consiliului local hotărârea de validare.
 2.  După prezentarea hotărârii de validate primarul va depune jurământul prevăzut la alin. (1) al art. 8, folosindu-se procedura stabilită în acelaşi text.

ART. 31

 1.  După depunerea jurământului primarul intră în exerciţiul de drept al mandatului.
 2.  Primarul va ocupa în sala de şedinţe un loc distinct.
 3.  Dacă la lucrările consiliului local participă prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, aceştia vor ocupa un loc distinct.

ART. 32
Primarul participă la şedinţele consiliului şi are dreptul să îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemnează, în mod obligatoriu, în procesul-verbal de şedinţă.

ART. 33

 1.  Secretarul comunei participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului. Secretarului ai revin următoarele atribuţii principale privitoare la şedinţele consiliului local:
  •  asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor în funcţie;
  •  asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;
  •  efectuează apelul nominal şi tine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;
  •  numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care al prezintă preşedintelui de şedinţă;
  •  informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;
  •  asigură întocmirea procesului-verbal pune la dispoziţie consilierilor înaintea fiecărei şedinţe procesui-verbal al şedinţei anterioare, asupra conţinutului cărora solicita acordul consiliului;
  •  asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi stampilarea acestora;
  •  urmăreşte ca la deliberare şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii care se încadrează în dispoziţiile art. 47 alin.
  • din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001. II informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
  •  prezintă în fata consiliului local punctul său de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului; dacă este cazul, refuza să contrasemneze hotărârile pe care le considera ilegale;
  • contrasemnează, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, hotărârile consiliului local pe care le considera legale;
  • poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local;
  • acordă membrilor consiliului asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu. Asemenea obligaţii revin şi aparatului propriu al consiliului local.
 2.  Secretarul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date de consiliul local privitoare la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului.

CAP. 3
Funcţionarea consiliului local


SECŢIUNEA 1
Desfăşurarea şedinţelor

ART. 34

 1.  Ordinea de zi a şedinţelor consiliului local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor unităţilor subordonate sau care se află sub autoritatea consiliului, timpul acordat declaraţiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petiţiilor şi altor probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este înscrisă în cuprinsul invitaţiei de şedinţă transmise consilierilor şi se aduce la cunoştinţa locuitorilor prin mas-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.
 2.  Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetățenilor.
 3.  Proiectul ordinii de zi se supune aprobării consiliului.
 4.  Proiectele de hotărâri şi celelalte probleme asupra cărora urmează să se delibereze se înscriu pe ordinea de zi numai dacă sunt însoţite de avizul comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise în acest scop şi de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al consiliului local. Raportul compartimentului de resort se întocmeşte şi se depune la secretarul unităţii administrativ-teritoriale, înainte de întocmirea avizului de către comisia de specialitate, spre a putea fi avut în vedere de către aceasta comisie.
 5.  Ordinea de zi se aduce la cunoştinţa publică şi în limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii maghiare.

ART. 35

 1.  Consilierii sunt obligaţi să fie prezenţi la lucrările consiliului şi să îşi înregistreze prezenţa în evidenţa ţinută de secretar.
 2.  Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să aducă la cunoştinţa aceasta situaţie preşedintelui de şedinţă sau secretarului unităţii administrativ-teritoriale.

ART. 36

 1.  Dezbaterea problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face iniţiatorul. Apoi se dă cuvântul preşedintelui comisiei de specialitate şi, dacă este cazul, seului compartimentului care a întocmit raportul.
 2.  După efectuarea prezentărilor prevăzute la alin. (1) se trece la dezbateri.
 3.  Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor, precum şi timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca în cuvântul său să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii. Preşedintele de şedinţă va urmări ca prezenţa la dezbateri să se facă din partea tuturor grupurilor de consilieri. în cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecărui grup de consilieri, în funcţie de mărimea acestuia.

ART. 37

 1.  Preşedintele de şedinţă va permite oricând unui consilier să răspundă într-o problema de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.
 2.  Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la regulament.

ART. 38
Preşedintele de şedinţă sau reprezentantul oricărui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului. Discuţiile vor fl sistate dacă propunerea a fost acceptata de majoritatea consilierilor.

ART. 39
Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.

ART. 40
În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele de şedinţă poate întrerupe dezbaterile. El poate aplica sancţiunile stabilite de prezentul regulament ori poate propune consiliului aplicarea de sancţiuni corespunzătoare.

ART. 41
Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului local în ordinea formulării lor. Dacă s-a adoptat un amendament, celelalte se socotesc respinse fără a se mai supune votului.

SECŢIUNEA a 2-a
Elaborarea proiectelor de hotărâri


ART. 42

 1.  Dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului local aparţine primarului şi consilierilor.
 2.  Proiectele de hotărâri vor fi însoţite de o expunere de motive şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă. In acest scop secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi personalul de specialitate din aparatul propriu al consiliului vor acorda sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate.

ART. 43

 1.  Proiectele de hotărâri se înscriu pe ordinea de zi a şedinţelor prin menţionarea titlului şi a iniţiatorului.
 2.  Proiectele de hotărâri se aduc la cunoştinţa consilierilor de îndată, cu indicarea comisiilor cărora le-au fost trimise spre avizare şi cu invitaţia de a formula şi depune amendamente.
 3.  Operaţiunile prevăzute la alin. (2) se realizează prin grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale.

ART. 44

 1.  Proiectele de hotărâri şi celelalte materiale se transmit spre dezbatere şi avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum şi compartimentelor de resort ale aparatului propriu al consiliului, în vederea întocmirii raportului. Nominalizarea comisiilor şi compartimentelor cărora li se trimit materiale spre analiză se face de către primar împreuna cu secretarul.
 2.  O dată cu transmiterea proiectelor se va preciza şi data de depunere a raportului şi a avizului, avându-se grija că raportul să poată fi trimis şi comisiei de specialitate înainte de întocmirea de către aceasta a avizului.
 3.  Iniţiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor.

ART. 45

 1.  După examinarea proiectului sau propunerii comisia de specialitate a consiliului local întocmeşte un avi .! ju p; vire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Dacă se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente.
 2.  Avizul se transmite secretarului unităţii administrativ-teritoriale, care va dispune măsurile corespunzătoare difuzării lui către primar şi către consilieri, cel mai târziu o dată cu invitaţia pentru şedinţă.

ART. 46
Proiectele de hotărâri şi celelalte propuneri, însoţite de avizul comisiei de specialitate şi de raportul compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului în prima şedinţă ordinară a acestuia.


SECŢIUNEA a 3-a
Procedura de vot


ART. 47

 1.  Votul consilierilor este individual şi poate fi deschis sau secret.
 2.  Votul deschis se exprima public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal.
 3.  Consiliul local hotărăşte, la propunerea preşedintelui de şedinţă, ce modalitate de vot se va folosi, în afară de cazul în care prin lege sau regulament se stabileşte o anumită modalitate.

ART. 48

 1.  Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele explică obiectul votării şi sensul cuvintelor "pentru" şi "contra". Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va da citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier, în ordinea alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvântul "pentru" sau "contra", în funcţie de opţiunea sa.
 2.  După epuizarea listei votul se repeta prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la primul tur.

ART. 49

 1.  Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
 2.  Redactarea buletinelor de vot va fi clară şi precisă, fără echivoc şi fără putinţa de interpretări diferite. Pentru exprimarea opţiunii se vor folosi, de regulă, cuvintele "da" sau "nu".
 3.  Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimata opţiunea clară a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin. (2).

ART. 50

 1.  Hotărârile şi alte propuneri se adopta cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, în afară de cazul în care, prin lege sau regulament, se dispune altfel.
 2.  Abţinerile se contabilizează la voturile "contra".
 3.  Dacă în sala de şedinţe nu este întrunit cvorumul legal, preşedintele amâna votarea până la întrunirea acestuia.

ART. 51
Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal să se consemneze expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze.

ART. 52
Proiectele de hotărâri sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe.

CAP. 4
Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali

ART. 53

 1.  Consilierii pot adresa întrebări primarului, viceprimarului şi secretarului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi şefilor compartimentelor din aparatul propriu al consiliului local sau ai serviciilor şi unităţilor subordonate.
 2.  Prin întrebare se solicita informaţii cu privire la un fapt necunoscut.
 3.  Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului.

ART. 54
Interpelarea consta într-o cerere prin care se solicita explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris, până la următoarea şedinţă a consiliului, sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării.

ART. 55

 1.  Consilierii pot solicita informaţiile necesare exercitării mandatului, iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizată sunt obligate să i le furnizeze la termenul stabilit.
 2. Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.

ART. 56

 1.  Orice cetăţean are dreptul să se adreseze cu petiţii consiliului local. Acestea se înscriu într-un registru special, sunt analizate şi soluţionate potrivit reglementarilor legale în vigoare.
 2.  Semestrial consiliul analizează modul de soluţionare a petiţiilor.

CAP. 5
Dispoziţii privind exercitarea mandatului de către consilierii locali

ART. 57
Consilierii locali îşi exercita drepturile şi îşi îndeplinesc îndatoririle pe întreaga durata a mandatului pentru care au fost aleşi.

ART. 58

 1.  Consilierii validaţi intră în dreptul deplinei exercitări a mandatului de la data declarării ca legal constituit a consiliului din care fac parte, potrivit Legii nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Consilierii validaţi după şedinţa de constituire a consiliului intră în exerciţiul mandatului de consilier după depunerea jurământului.

ART. 59

 1.  După declararea ca legal constituit a consiliului, consilierilor în funcţie li se eliberează o legitimaţie care atesta calitatea de membru al consiliului, semnata de primar.
 2.  Consilierii locali primesc un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi aleşi ai colectivităţii locale, pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durata a mandatului.
 3.  Modelul legitimaţiei de consilier şi cel al semnului distinctiv se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Cheltuielile pentru confecţionarea acestora se suporta din bugetul local Legitimaţia şi însemnul se pot păstra de către consilierii locali, după încetarea mandatului, cu titlu evocativ.

ART. 60

 1.  Calitatea de consilier local încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales.
 2.  Calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:
  •  demişi;
  •  incompatibilitate;
  •  schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritoriala, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia;
  •  lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului;
  •  imposibilitatea exercitării mandatului De o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;
  • condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativa de libertate;
  •  punerea sub interdicţie judecătorească;
  •  pierderea drepturilor electorale;
  •  deces.
 3.  Încetarea de drept a mandatului de consilier se constata de către consiliul local prin hotărâre, la propunerea primarului sau a oricărui consilier.
 4.  În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c)-e) hotărârea consiliului poate fi atacată de consilier, la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanţa se va pronunţa în termen de cel mult 30 de zile. În acest caz procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabil'-

ART. 61
Consilierii locali pot demisiona, anunţând în scris preşedintele de şedinţă care ia act de aceasta. Preşedintele propune consiliului adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie şi se declară locul vacant.

ART. 62

 1.  încetarea mandatului de consilier în cazul schimbării domiciliului în altă unitate administrativ-teritoriala poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauză a menţiunii corespunzătoare, de către organul abilitat potrivit legii.
 2.  Prevederile art. 60 alin. (2) lit. e) nu se aplică în cazul în care consilierul a fost însărcinat de către consiliul din care face parte, de către Guvern sau de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în tara sau în străinătate. Pe durata exercitării misiunii încredinţate exercitarea mandatului se suspendă.
 3.  Prevederile art. 60 alin. (2) lit. f)-h) devin aplicabile numai după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti.

ART. 63

 1.  În toate situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local adopta în prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului o hotărâre prin care se ia act de situaţia apăruta şi se declară vacant locul consilierului în cauză.
 2.  Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar şi de secretarul comunei. Referatul va fi însoţit de actele justificative.

CAP. 6
Protecţia legală a consilierilor locali

ART. 64

 1.  În exercitarea mandatului, consilierii locali sunt în serviciul colectivităţii, fiind ocrotiţi de lege.
 2.  Libertatea de opinie şi de acţiune în exercitarea mandatului consilierului local este garantată.

ART. 65
Consilierii locali nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

ART. 66
Reţinerea, arestarea sau trimiterea în judecată penală ori contravenţională a consilierilor locali, precum şi faptele săvârşite care au determinat luarea măsurilor se aduc la cunoştinţa atât autorităţii administraţiei publice din care fac parte, cât şi prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, de către organele care au dispus măsurile respective.

ART. 67

 1.  Pe întreaga durata a mandatului, consilierii locali se consideră în exerciţiul autorităţii publice şi se bucură de protecţia prevăzută de legea penală.
 2.  De aceeaşi protecţie juridică beneficiază şi membrii familiei - soţ, soţie şi copii - în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmăreşte nemijlocit exercitarea de presiuni asupra consilierului local în legătură cu exercitarea mandatului său.

CAP. 7
Grupurile de consilieri

ART. 68

 1.  Consilierii se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3.
 2.  Consilierii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) pot constitui un grup prin asociere.
 3.  Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorităţii membrilor grupului.

ART. 69
Prevederile art. 68 alin. (1) se aplică şi consilierilor independenţi.

ART. 70
Consilierii nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel puţin un consilier.

ART. 71
În cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliu sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.